Избират президент на федерацията през септември

Общото събрание на централата вече има дата

324

Управителният съвет към Българска федерация по баскетбол свиква Изборно Общо събрание. То ще се проведе на 10 септември (петък) от 9.00 ч. в столичен хотел

Ето и дневният ред на събранието:

1. Отчет на Президента и Управителния съвет на БФБаскетбол; 

2. Отчет на Контролния съвет на Българска федерация баскетбол;

3. Приемане на Годишен финансов отчет на БФБаскетбол за 2020 г.

4. Избор на Президент на БФБаскетбол;

5. Избор на Управителен съвет, Контролен съвет и Арбитражна комисия на БФБаскетбол;

6. Утвърждаване на проект за бюджет на БФБаскетбол за 2021 г.;

7. Други.

При липса на кворум събранието ще се проведе в същия ден от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.