Правилник за условията и реда за финансово подпомагане на спортни мероприятия, включени в Спортния календар на Община Плевен, прие Общинският съвет. Предложението бе прието единодушно с 39 гласа „за“ на присъстващите общински съветници в залата, съобщава Infopleven.com.

Средствата, гласувани в бюджета на Общината тази година за група „Физическа култура и спорт“ и „Местни дейности“ са общо 540 000 лв., в т.ч.: 210 000 лв. за подпомагане спортните клубове по Наредба № 33, за ДЮШ ОФК „Спартак – Плевен“ – 100 000 лв.; ДЮШ „Вихър“ – гр. Славяново – 10 000 лв., и за ДЮШ БК „Спартак – Плевен“ – 60 000 лв.

По реда на Закона за физическото възпитание и спорта Общината подпомага финансово и спортни мероприятия, организирани от спортни организации на територията й, като за целта изготвя годишен Спортен календар и съответно Правилник за условията и реда за това финансово подпомагане с оглед законосъобразно и целесъобразно разпределение на средствата.

Приетият от Общинския съвет Правилник регламентира:

- условията и редът за кандидатстване за финансово подпомагане на спортни организации за организиране и провеждане на мероприятия от Спортния календар;

- размерът на финансовото подпомагане;

- начинът на разходване на средствата, отпускани за организиране и провеждане на проявите от Спортния календар;-

- редът за отчитане на получените парични средства от страна на спортната организация.

 Автор: Infopleven.com