Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Българска федерация по баскетбол на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание на 25 ноември (събота) в 09.00 ч. в столичния хотел “Рамада”, зала “Европа”.

Eто и какъв ще бъде дневния му ред:

1. Отчет на Управителния съвет за изминалия период от предишното общо събрание.

2. Отчет на Контролния съвет и постоянните комисии на БФ Баскетбол за изминалия период от предишното общо събрание.

3. Финансов отчет за 2016г. и утвърждаване на проект за бюджет за 2018 г.

4. Прoмени в състава на Управителния съвет на БФБаскетбол.

5. Други.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, уточняват от федерацията чрез официалния си сайт.